ГЕНЕТСКИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ


Имплементација на Компаративна Геномска Хибридизација (CGH)

  • За обезбедување на посаканата бременост и да се добие здраво новороденче, зависи од тоа дали хромозомската структура на ембрионот е здрава или не. Кога хромозомската структура не е здрава често пати телото не може да ја изврши бременоста или бременоста завршува со абортус. По неуспехот да се постигне бременост со методот за вештачко (епидурално) оплодување; Треба да се испитаат причините зошто се случува спонтан абортус кога бременоста е обезбедена по нормален пат. Во вакви случаи, прво треба да се исптиа дали има генетси нарушувања. CGH успешно се применува кај пациентите кога мајката е во возраст постара од 38 години, и ако не е откриен некаков проблем, е извршен трансфер на ембрион и кај оние кои најмалки 2 пати имаат неуспешни вештачки (епидурални) оплодување, претходно извршен PGD, трансфер со најмалку еден утврден ембрион но неуспешна бременост и кај пацентите каде е откриен хромозомски абнормалности.

    Пациентите кои доаѓаат во центарот за вештачко (епидурално) оплодување, по примена на лекувањето со лекови се собираат јајцата на мајката. Во лабораториска средина со спермот на машкото се извршува процесот microinjection и со оплодување се овозможува растење и развивање. Во 3-от ден на развојот, од ембрионите со 6,7 и 8 клетки под микроскоп со помош на ласер со неколку удари се отвараат дупчиња од каде се зема клетка. Овој извршен процес кога се извршува со искусни лица и добро опремена екипа нема оштетување на ембрионот.

    Секоја одземена клетка од ембрионот се испитуваа со методот Компаративна Геномска Хибридизација (CGH) со база Microarray.

    Со овој метод, за разлика од предходниот применет PGD (генетска дијагноза на preimplantatio) метод, се испитуваат сите хромозони. Според резултатите добиени по 24 часа, здравиот ембрион се трансферира во матката. Со методот вештачко (епидурално) оплодување стапката на бременост од 45 до 55 се големува од 70 до 75. Со овој метод е забележано зголемување на новороденчиња и се намалува стапката во изгубените бремености. Кај пациентите со возраст од над 38 години со примана на методот CGH стапката на бременост достигинува од 30 до 40 %. По 4-5 повторени спонтани абортуси стапката на новороденчиња се зголемува од 60 до 70%.