Оп.Д-р Гурхан Келеш

Оп.Д-р Гурхан Келеш

  • Основното училиште во ОУ „Улубатли Хасан“- Анкара, средно училиште во „Гимназијата Џумхуријет“- Анкара. Виско Образование од 1977 до 1982 година заврши при Медицинкси Факутлет - Универзитетот Хаџеттепе, од 1986 до 1990 година заврши специјализација за Акушерство и Гинекологија која ја изврши во Едукативна и Истражувачка Болница Здравје на Жената Зекаи Тахир Бурак во Анкара при Медицински Факултет – Универзитет Ондокуз Мајис.

Задолжителната служба ја изврши во Карс, од 1990 до 1991 година на Војна Болница во Чорлу го заврши Војното Ослужување кој работеше како Лекар Специјалист за Акушерство.

Во Едукативна и Истражувачка Болница Здравје на Жената Зекаи Тахир Бурак во Анкара работи во одделенијата Пороѓај, Гинекологија, Бременост со Висок Ризик, а потоа се префрли да работи и активно да учествува во реогранизацијата на Зекаи Тахир Бурак Одделение за Вештачко (Епидурално) Оплодување кое одделение е прв центар за вештачко (епидурално) оплодување на Министерството за Здравје. Во Белгија изучи Мicroinjection. Учествува во многу домашни и странски конгреси и состаноци во врска со темите Andrology, Хистероскопија, Лапароскипија. Околу 20 години работи во вештачко (епидурално) оплодување исто времено учествовува во истражувачки работи. Во Клинички Центар за Вештачко (Епидурална) Оплодување Centrum работи од основањето и тоа од 2000 год., исто времено учествува во работите во Комисија за Наука на Вештачко (Епидурално) Оплодување на Министерството за Здравство, моментално при Клинички Центар за Вештачко (Епидурална) Оплодување Centrum работи како одговорен директор и одговорност во Помошната Репродуктивна Технологија.