ГЕНЕТСКИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ

Имплементација на генетска дијагноза Preimplantation

  • Во последно време лекувањето со вештачко (епидурално) оплодување доби големо значање и ние за Вас,  особено за двојките со неупсешно вештачко (епидурално) оплодување, ви подготвивме материјал  придружен со видео снимки за препорачените генетски апликации,  зошто се користа и како се тие извршени.
    За да се обезбеди посаканата бременост и да се породи здраво новороденче, зависи од тоа дали ембрионот е со здрава хромозомска структура. Во случај да не е здрава хромозомската структура во повеќе случаи телото не може да изврши бременост или бременоста завршува со спонтан абортус. Неуспешна бременост по повторување на методот за вештачко (епидурално) оплодување или бременост завршена со спонтан абортус; исто така треба да се испита причината во кој случаи бременоста обезбедена преку природно оплодување завршува со спонтан абортус. Во такви случаи како првин треба да се испита дали има генетски нарушувања или не.

    CGH успешно се примува кај мајките со над 38 годишна возраст, извршен трансфер на ембрион иако не се откриени никакви проблеми, кај оние мајки кои биле подложени на најмалу 2 пати лекување за неуспешни вештачки (епидурални) оплодувања, со претходно извршени PGD е извршен трансфер на најмалку еден нормален утврден ембрион но кои не се забремени и кај мајки поради повторените спонтани абортуси. 

    Јајцата од мајките кои доаѓаат во центарот за вештачко (епидурално) оплодување, се собираат по лекување со лекови. Спермата на машките во лабораторска средина со постапка на microinjection (ICSI) се овозможува оплодување, растење и развивање. Во 3-от ден на развојот, од ембрионите со 6,7 и 8 клетки под микроскоп со помош на ласер со неколку удари се отвараат дупчиња од каде се зема клетка. Овој извршен процес кога се извршува со искусни лица и добро опремена екипа нема оштетување на ембрионот.

     Секоја одземена клетка од ембрионот се испитуваат со методот Компаративна Геномска Хибридизација (CGH) со база Microarray. Со овој метод, за разлика од предходниот применет PGD (генетска дијагноза на preimplantatio) методот, се испитуваат сите хромозони. Според резултатите добиени по 24 часа, здравиот ембрионе се трансферира во матката. Со методот вештачко (епидурално) оплодување стапката на бременост од 45 до 55 се големува од 70 до 75. Со овој метод е забележано зголемување на новороденчина и се намалува стапката во изгубените бремености. Кај пациентите со возраст од над 38 години со примена на методот CGH стапката на бременост достигинува од 30 до 40 %. По 4-5 повторени спонтани абортуси стапката на новороденчиња се зголемува од 60 до 70%.