ПРОФ.Д-Р РЕЏАИ ПАБУЧЏУ


ПРОФ.Д-Р РЕЏАИ ПАБУЧЏУ

 • При Џерахпаша Медицинкси Факултет 1975 год. дипломира како Воен Лекар.
  1979-1983 Асистен во Одделот за Геникологија и  Акушерство во GATA (Гулхане Воена Медициска Болница),
  1983-1984 работи како главен Асистен.
  1984 година беше назначен Помошник Доцент.
  Помеѓу 1985-1987 година British Columbia
  При Vancouver Универзитет во КАНАДА заедно со основачот на гинеколошка микрохирургија и познатот специјалист по лапароскопија Проф. Д-р Виктор Gomel работи како Клинички Соработник, доби обука во областа на лапароскопија репродуктина ендокринологија, микрохирургија хистероскопија и вештачко (епидурално) оплодување.
  1987 година ја доби титулата Универзитетски Доцент, работејќи во Клиника за Гинекологија и Акушерство – GATA ги формираа одделенијата за
  Ендокринологија Лапароскопија - Хистероскопија и Вештачко (Епидурално) Оплодување, во врска со овие теми одржа и многу обуки за асистент и специјалисти.

  1993 год. е назначен Професор.
  1995 год. во истата клиника е назначен на Претседател на Одделението. Истата година го отвори одделението за Вештачко (Епидурално) Оплодување во GATA каде и што почна да работи и отворениот Центар за Вештачко (Епидурално) Оплодување кој од страна на Министерството за Здравје е избран како центар за обука. Во овој центар се здоби со над 50 сертификати како специјалист во темите за Вештачко (Епидурално) Оплодување и ембриологија.

  Во рок од 9 години како Претседател на Одделението Гинекологија и Акушерство – GATA во секторот Претседател на Одделението Акушерство, деловите како Неплодност и Репродуктивна Ендокринологија, Гинеколошка Онкологија и Високо Ризични Бремености ги формира како подгрупи исто така и како Предавач и како клиника Одделението за Вештачко (Епидурално) Оплодување во GATA ја направи клучна клиника во ниво на Турција а исто времено ги започна работите за влез во Европскиот Борд.

  Врз Законот на GATA во 2004 година е назначен член во Советот за Висока Наука GATA.
  Меѓу 2002-2005 година во TSK (Турски Воени Сили) ги формира и работи во одделанијата за Репродуктивно Здравје и Услуги за Семејно Планирање.
  (од 2004 год. годишно 450 војници добиваат обуки за темите Семејно Планирање, Нега на Мајката во Бременоста, Заштита од сексуално преносливи болести, не применување насилствот врз жената и продуктивно здравје). На период од 4 годишно работење како Координатор на Услугите за Репродуктивно Здравје и Семејно Планирање во TSK (Турски Воени Сили), држејќи семинари, конференци и брефинци 3 пати ја прошета цела Турција. Исто така од страна на Вооружените Сили за извршување на услугите од овој проект од  Евпоската Заедница овозможи трансфер на фонд од 1 Милион Евра.
  Како говорник учествуваше во стотици конгреси и претседаваше со сесиите.
  На национално и меѓунардната сцена огранизира 5 Конгреси за Хистерескопија и 2 Конгреса за Вештачко (Епидурално) Оплодување.
  Со организираните курсеви за хистероскопија на оваа област, помогна да се зголеми знаењето и искуството на повеќе од 1000 лекари специалисти.
  Активно учествуваше во формирањето на Турската Репродуктивна Медицина и Здржението за Вештачко (Епидурано) Оплодување.

  Има подговтено повеќе од 150 домашни и странски изданија и 65 презентирани трудови.
  Напиша 3 книги, подготви поглавија за 13 книги.
  Е прв лекар од Турција што образованието за вештачко (епидурално) оплодување го заврши во странство кој од 1987 година продолжува да работи на вешташко (епидурално) оплодување и неплодност. Како резултат на лапароскопската хирургија, медицинско лекување и вешташко (епидурално) оплодување им овозможи на илјадници двојки да имаат деца.

  Многу години има работено во Комисијата за Помошна Репродуктивна Техника и Комисијата за Полагање Испит за Сартификат од Помошна Репродуктивна Техника при Министерството за Здравство – Главен Директорат за Здравје на Мајка и Дете и Семејно Планирање (AÇSAP).

  Моментално работи при Уфук Универзитетот – Медицински Факултет, Претседател на Одделението Д-р Ридван Еге Болница Акушерство и Гинекологија и Директор на Клиниката Centrum.

Е ЧЛЕН НА ИНСТИТУЦИИТЕ:

 • Здружение за Турска Гинекологија и Акушерство
 • Здржение за Турска Гинеколошка Ендоскопија (Член на Управен Одбор)
 • Здружение за Гинекологија Анкара
 • Член на Здружение за Репродуктивна Ендокринологија, Неплодност и Репродукција со Помош.
 • Претседател на под групата на ИВФ (Вештачко – Епидурално – Оплодување), основач на здржението TSRM (Здружение за Репродуктивно Здравје и Неплодност)
 • Асоцијација за Менопауза и Остеопораза
 • Европска Асоцијација за Менопауза
 • Светска Асоцијација за Менопауза
 • Здружение за Европска Гинеколошка Ендоскопија
 • Здружение за Американска Лапароскопија
 • Здружение за Американска Репродуктивна Медицина
 • Здружение за Репродуктивна Медицина (Основач и Претседател)
 • Репродуктива Европа и Асоцијација за Емријологија (ESHRE)
 •