Како да се постигне успех кај неупспешните претходни Вештачко (Епидурално) Оплодувања?

Како да се постигне успех кај неупспешните претходни Вештачко (Епидурално) Оплодувања?

Пред да се започне лекувањето кај пациенти кои по неуспешни од два или повеќе обиди на примена на вештачко (епидурално) оплодување, како првин се земаат во предвит претходните обиди на пациентот за кого треба да се планира протокот со диференцирано лекување.


1 – Во случај кога и покрај добиениот добар или многу добар квалитет на ембрионот и како резултат на сето тоа не е постигната бременост методи кои треба да се применат се:

А – Канцелариска Хистероскопија: Во случајот кога иако со внесување добри два ембриона повторно немаме бременост, се диагностицираат болестите како 20% од полипите во внатрешноста на матката, приврзаниците и fibroids внатрешните делови на матката кои го спречуваат задржувањето на ембрионот, кои исто времено во истиот процес на третман може да се направи елиминирање. Овој процес за прв пат во Турција го спроведи Проф.Д-р Реџаи ПАБУЧЏУ, кој и на голем број лекари и овозможи обука во врска со истата тема, исто така заедно со својта екипа во нашата клиника успешно ја спроведува на пациентие без анестезија и безболен начин.

Б – Со Лапароскопски Метод овозможува отварање или отстранување на Заболените Канали: Во случај кога во каналите има атхезин, опструкција или блокирање на грлото на каналот и врз тоа има собир на течноста (hydrosalpinx) со ставање на ембрионот во матката како резултат на застојот предизвикан од агхезини и hydrosalpinx се формира празнина од каде е докажано дека го спречува ембрионот да се задржи во матката. Каналите на овие пацинети со лапароскопски (затворен) метод се отвараат, се острануваат или се острануваат проблемите во каналите на матката кои со затворање го спречуваат процесот за задржување на ембрионот.

В - PGD (Генетска Дијагноза Preimplantation) (Генетско Истражување на Ембриони): Земајќи еден blastomeres (клетка) од ембрион со 8 клетки може да се направи биопсија и ембрионот пред да се стави во матката на мајката, може да се утврди структурата на хромозомот и некои генески дефекти. Во предходните години овој вид техники ограничено, се користени само во истражувачките центри, но во последниве години, паралелно со развојот на ген технологијата истите техники се користат по широко и по практично. Со брзото развивање на темата користењето во клиниките треба да биде во ограничена група на пациенти (како ризичните пренесливи болести поврзани со полот – мускулни distofi, hemofili и др.).

Овие техники никогаш не тврдаат 100 % здраво дете. Дури и најискусните центри по користење на овие техники и добиената бременост ги препорачуваат амниоцентеза и хорионска ресичка биопсија која е класична антенатална дијагнозтичка метода Во нашата клиника методата за генетска дијагноза рreimplantation успешно се применува, особено кај пациентки со над 38 годишна возраст со формирани повеќе од три ембриони, по генетската дијагноза кога се врши трансфер на ембрион кај помладите возрасни групи полесно се постигнува бременост. Особено корисно е да се изврши во случаите кога имаме од два или повеќе неуспешно вештачки (епидерално) оплодувања. Исто така треба да се користи за избор на здрав ембрион бидејќи кај машките со оштетен број на спермите, генетски ембрион може да биде проблематичен за оплодувањето.

Г - I.M.S.I (Мicroinjection Сперма Избрана со Микроскопксо Зголемување): Е метод кој го зголемува нивото на успехот особено кај мажите со низок број и движење на спермите. За ова примена се користи напредна технологија и многу посебна микроскопска опрема. Со користење на техниката I.M.S.I, од процесот на нормален микроскоп спермата се зголемува за 16.000 пати повеќе и без да се дегенерира овозможува да се истражи на детална форма субклеточните структури на спермата и јадрото на клетката. Потоа со извршениот microinjection процес со овие сперми се зголемува успехот.

Д - HLA-G5: Со утврдување на протеините HLAG5 со највисока способност за потпора производени од ембрионот се ќе се користаат во изборот на ембриони кој ќе ја зголеми стапката на бременост. Во нашата клиника и овој метод се спроведува.

Ѓ - P.I.C.S.I: Е метод што се користи во текот на microinjectionза избор на зрели сперматозоиди и одделување генетски неисправности. Специфичните протени што се наоѓаат во клеточната мембрама на нормалните генетски сперми во лабораторски услови во претходно подготвени плочи ќе се овозможи лепење на овие сперми. Сперматозоидите кои го немаат овој протеин не можат да ја надминат плочната бариера и со ова техника се овозможува во надворешно користење со што се зголемува успехот

Е - Assisted Hatching (Метода за Средување – АНА): Е развиена техника која ја зголемува стапката за прицврствување на ембрионот во матката. Во оваа техника, со ласер, со киселина или со технички методи се разредува облогата што го опкружува ембрионот (zona pellucida). Поради немање супериорност еден над друг било кој од овие методи се користат според искуството на центарот. Во денот на трансфер на ембрионот се оценува возраста и историјата на пациентот така што се одлучува дали да се примени овој процес или не. Овој процес може да се користи и во трансферот на замрзнатите ембриони. Со овој метод во оплодените клетки може да ја зголеми стапката на бременост. Сепак, ова прашање не е целосно излезено на видело.


2. Методи за подобрување на успехот во случаите кога се стекнати неквалитетни ембриони:

А - I.V.M. (İn Vitro Maturasyon): Групи кои требаат да ја пробаат методата која е позната и како лекување без лекови за вештачко (епидурално) оплодување се; пацинетите кои и покрај стимулацијата со лекови не е добиено зрело јајце, неквалитетен ембрион и за било која причина необјаснети болести, полицистични јајници болести, акумулација на вода во стомакот изложени на ризик и пациенти кои не можат да добијат зрело јајце и пациенти кои ќе примаат хемотерапија или ќе се кастрираат (neutered). Често и без лекови рано се собираат јајца. Кои во лабораторска средина со специјални медоди се одгледуваат, ќе созрее и потоа ќе се изврши microinjection. Со ова метода горенаведените пациентни групи како што ќе добијат по квалитетни ембриони исто така ќе се избегне од прекумерниот стимулативен ризик. Но треба да се напомени дека овој метод за сите случаи на IUF е соодветна само од 5 до 15%.

Б – ДЕФРАГМЕНТАЦИЈА (Прочистување на штетните честички во ембрионот): Во текот на развивањето кај некои ембриони покрај нормалнат поделба на клетката се формираат и некои несакани честички. Овие честички наречени Фрагман исто така го намалуваат успехот на лекувањето. За таа цел многу искусните екипи, така наречен дефрагментација, под микроскоп со посебни техники и специјални микро пипети се расчистуваат овие честички и со давање на сегментираните ембриони се зголемува стапката за бременост.

В - Ендометријална Ко-Култура (Co-culture/Вештачка Матка): Е метод кој што се користи во случаите на повторените неуспеси во вештачкото (епидурално) оплодување и добиените неквалитетни ембриони. Од ткивото (endometrium) на матката на овие пациенти се одзима еден мал дел и се спрема нова средина со комбинација на мајчиниот серум и некои посебни состојки. Одземените јајца по microinjection се зголемуваат и се добиваат поквалитетни ембриони. Во нашата клиника ова метода успешно се применува кај соодветните пациенти.

Г – Диференцијација на третманот со лекови за да се постигне успех: Многу искусни гинеколошки ендокрин специајалисти (специјалист за хормони), со менување на програмата за мрестење што ја применуваат кај пациентите може да се добијат по квалитетни јајца и тоа поединечно за секој пациент со што ќе овозможи зголемување на успехот. Пример, за да се добијат по квалитетни јајца кај пациентите со PCO се применува специјална програма наречена пациент-пријател, со која програма се постигнува поквалитетни ембриони со што се овозможува зголемување на успехот. Во нашата клиника Проф. Д-р Реџаи ПАБУЧЏУ во ова тема е доста искуствен лекар.